Risikoområde

Omgrepet risikoområde er eit samlenamn for hendingar som liknar på kvarandre, til dømes ekstremt vêr, flaum og skred.

På same måte som DSB sitt «Nasjonalt risikobilde» (NRB) (2014) har Fylkesmannen valt å gruppere risikoområda etter hendingstype. Grunngjevinga for val av risikoområde for analysen står i beskriveMetode.

For kvar kritiske samfunnsfunksjon vil Fylkesmannen skildre kva risikoområdet inneber, risiko, sårbarheit og tiltak. Per 2018 har vi i tillegg til risikoområda òg analysert fire scenario knytt til desse.

Risikoområda og scenarioa som Fylkesmannen ser som mest risikofylt og derfor er valt ut til analyse er:

Naturhendingar

Ekstremt vêr

Orkanen Børre i Rogaland

Flaum

 

Skred

 
Smittsame sjukdommar hos menneske og dyr

Smittsame sjukdommar hos menneske

 

Mat- og vassboren smitte

 

Smittsame sjukdommar hos dyr, planter og akvakultur

Afrikansk svinepest på Jæren
Store ulykker

Radioaktiv stråling

 

Ulykker på sjøen og offshore

 

Ulykker på veg og i tunnel

Trafikkulykke mellom to bussar og tunnelbrann i Byfjordtunnelen

Industriulykker

 

Dambrot

 
Tilsikta hendingar

Sabotasje av kritisk infrastruktur

Hybride operasjonar i Rogaland og Noreg
Andre hendingar

Hendingar utanfor fylket