Hendingar utanfor fylket

Kva er hendingar utanfor fylket? 

Dei siste 10-15 åra har det vore ei utvikling der naturkatastrofar, tilsikta hendingar, store ulykker og tryggleiksituasjonar utanfor Rogaland og utanfor Noreg, òg vil ha innverknad på oss i Rogaland. Både fordi hendingane involverer innbyggjarar frå Rogaland, men òg fordi Rogaland må ta sin del av ansvaret når heile Noreg er ramma. Når det gjelder rogalendingar som er ramma utanfor fylket er det i hovudsak psykososial oppfølging av dei ramma og deira næraste pårørande som må handterast. Samfunnet har ei auka forventing til at styresmaktene skal yte ei slik teneste.

Første gong det var ei stor hending utanfor Rogaland og Noreg som involverte Fylkesmannen og kommunane var jordskjelvet og tsunamien i Indiahavet i 2004. Om lag 350 000 menneske mista livet og 84 av dei var frå Noreg. Det var lenge uvisse om kor mange nordmenn som blei ramma og kva kommunar dei kom frå.

Sidan då har vi hatt fleire typar hendingar som har ført til ulike typar regional koordinering og involvering av kommunane på ulikt nivå. Døme på hendingar som har vore kan ein sjå i tabellen under.

Årstal Hending
2004 Jordskjelv og tsunami i Indiahavet
2006 Fugleinfluensa untanfor Noreg
2010 Vulkanutbrot på Island
2011 Terrorhending i Oslo og på Utøya
2011 Atomulykke Fukushima Japan
2014 Smitte av ebola utanfor Noreg
2015 Auka tal på flyktningar

 

Risiko 

Det er ikkje mogleg å vere budd på alle dei einskilde hendingane som kan finne stad i verda og som på ein eller anna måte vil involvere oss i Rogaland. Men dersom vi har ein grunnleggjande god beredskap for dei hendingane som kan skje i fylket vårt, vil vi òg handtere det som måtte komme av oppgåver og oppfølging for oss. Mykje vil dreie seg om god informasjonsflyt og samhandling mellom Fylkesmannen, regionale beredskapsaktørar og kommunar, og kommunane sitt ansvar for sine innbyggarar som treng oppfølging etter hendinga.

Sannsynlegheita for at det skjer slike hendingar er svært høg, fordi dei finn stad oftare enn kvart tiande år. Konsekvensane for liv og helse vil vere svært små (2-5 døde, 5-25 personar skadde eller sjuke). Konsekvensane for økonomi vil vere svært små (> 25 mill. kroner indirekte og direkte), konsekvensane for natur og kultur vil vere svært små med unnatak av nedfall etter ei atomulykke, medan det ikkje vil få nokon innverknad på samfunnsstabilitet og styringsevne.

 

Tiltak

  • Det er viktig at kommunane har eit godt psykososialt kriseteam som er tidleg på banen når noko skjer. Ved større hendingar må dei kommunale teama vere budd på samarbeid med andre kommunar for å få til ei heilskapleg og robust teneste.
  • Sør-Vest Politidistrikt tar regelmessig initiativ til samlingar og kompetanseheving som Fylkesmannen oppmodar alle kommunane til å delta på.