Risikovurdering

Forutan scenarioa som vi har valt til analyse, har Fylkesmannen si interne arbeidsgruppe på bakgrunn av erfaring og kunnskap gjort risikovurderingar av typiske store hendingar innan kvart risikoområde.

Sannsynligheit:  Svært høg, <10% per år (Oftare enn 1 gong i laupet av 10 år)
   
Konsekvens: Liv og helse: Middels konsekvensar for dødsfall (5-25 dødsfall) og små konsekvensar (5-25 alvorleg) for skadde personar.
  Natur og miljø: Små naturkonsekvensar og store kulturkonsekvensar.
  Økonomi: Middels store, 125 – 500 mill. kr. direkte konsekvensar og små, 25 – 125 mill. kr., indirekte konsekvensar.
  Samfunnstabilitet:    Svært små sosiale og psykiske konsekvensar og middels store konsekvensar for påkjenningar i dagleglivet.
  Styringsevne: Svært små konsekvensar for regional styringsevne.
  Totalt: Middels konsekvensar
     
Usikkerheit: Liten usikkerheit
   
Samla risiko: Høg risiko