Risikoområde

Omgrepet risikoområde er eit samlenamn for hendingar som liknar på kvarandre, til dømes ekstremt vêr, flaum og skred.

Bilde av kyr som beiter
Storfe ved Tungevågen i Randaberg Foto: Ove Sveinung Tennfjord / Randaberg kommune.

På same måte som DSB sitt «Analyser av krisescenarioer» (AKS) (2019) har Statsforvaltaren valt å gruppere risikoområda etter hendingstype. Grunngjevinga for val av risikoområde for analysen står i kapittelet Metode.

For kvar kritiske samfunnsfunksjon vil Statsforvaltaren skildre kva risikoområdet inneber, risiko, sårbarheit og tiltak. Per 2023 har vi i tillegg til risikoområda òg analysert tre scenario knytt til desse.

Risikoområda og scenarioa som Statsforvaltaren ser som mest risikofylte og derfor er valt ut til analyse er:

Naturhendingar

Ekstremt vêr

Orkanen Børre i Rogaland

Flaum

 

Skred

 
Smittsame sjukdommar hos menneske og dyr

Smittsame sjukdommar hos menneske

 

Mat- og vassboren smitte

 

Smittsame sjukdommar hos dyr, planter og akvakultur

Afrikansk svinepest på Jæren
Store ulykker

Radioaktiv stråling

 

Ulykker på sjøen og offshore

 

Ulykker på veg og i tunnel

Trafikkulykke mellom to bussar og tunnelbrann i Byfjordtunnelen

Industriulykker

 

Dambrot

 
Tilsikta hendingar

Sabotasje av kritisk infrastruktur

 
Andre hendingar

Hendingar utanfor fylket