Fagutvalg videregående opplæring

Fagutvalget skal bidra til at at laget rundt barnet (Kompetanseløftet) og at samiske perspektiver er ivaretatt i de lokale prioriteringene. 

I tillegg til representanter fra alle skoleeierne som deltar, består utvalget av representanter for PP-tjenesten, Statped, UH, Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. 

Fagutvalg for videregående opplæring har et spesielt ansvar for å bidra til at den lokale kompetanseutviklingen og kompetanseløftet i videregående kommer frem og blir en viktig del i samarbeidsforumets arbeid. I tillegg er det naturlig at fagutvalget ser på sammenhengen med Desentralisert ordning for yrkesfag.

Lokal kompetanseutvikling skal involverere de ansatte, og ansatteorganisasjonene har derfor en bred stemme inn i utvalgene. 

Fagutvalget er bindeleddet mellom kompetansenettverkene og Samarbeidsforum Nordland

Foto: Statsforvalteren i Nordland.