Voksenopplæring

Voksenopplæring er opplæring for voksne på grunnskole og videregående nivå, samt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. 

Retten til voksenopplæring gjelder i utgangspunktet for personer over 24 år, men det finnes noen unntak.

Det er kommunen som har ansvaret for voksenopplæring på grunnskolenivå, samt opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Fylkeskommunen har ansvaret for voksenopplæring på videregående nivå.

Voksenopplæringen reguleres av flere lovverk - Opplæringslova, Integreringsloven og Voksenopplæringsloven. Det er derfor flere direktorat involvert:

Udir - Utdanningsdirektoratet
HKdir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Endringer fra 1. august 2024

Ny opplæringslov endrer på voksenopplæring. Voksenopplæring på grunnskolenivå blir til Forberedende opplæring for voksne (FOV). Videregående opplæring for voksne (VOV) består, men får en utvidet målgruppe. Felles for all voksenopplæring er at læreplanene blir modulstrukturerte. Målet er at opplæringen skal gi det som er nødvendig, og hverken mer eller mindre.