Kompetanseløft

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis - laget rundt barnet

Tett på - tidlig innsats og inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO
Tett på - tidlig innsats og inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO Foto: Faksimile / Regjeringen.no.

I stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage skole og SFO" ble kompetanseløftet presentert som et varig kompetansehevingsprosjekt. Dette skal sikre at

"alle kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging" (tildelingsbrev fra KD til Udir).

Målsetting

  • Alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Alle barn og unge skal gis mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel uavhengig av sine forutsetninger.
  • Barnehager, skoler og støttesystemet rundt barn og unge må jobbe sammen for å skape inkluderende fellesskap og tilpasse det pedagogiske tilbudet slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring.

Målgruppene for tiltakene er ansatte i barnehager, skoler, PP-tjenester, eiere og andre tverrsektorielle og tverrfaglige tjenester som er med i laget rundt barna. Det er for eksempel helsesykepleiere, barnevern, miljøtjenester og så videre. 

For å få til dette skal kompetanseløftet bidra til at kommuner fylkeskommuner

  • ser det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng​
  • har kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammen­satte og relativt komplekse utfordringer
  • har samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene
  • har kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse og veiledning fra Statped

Blant de mest sentrale aktørene blir de ulike PP-tjenestene i fylket, sammen med Statped. For at barn som trenger det raskt skal få rett hjelp tidlig nok, er det viktig at kompetansen er nærmest mulig. Statped sin rolle blir å komme inn i de særlig komplekse sakene, som illustrert i denne figuren

Foto: Statped.

Tidlig igang i Nordland

Allerede høsten 2020 startet kommunene på Ytre Helgeland og Bodø kommune som piloter i ordningen. Se innslaget fra Ytre Helgeland ca. 40 minutt inn i denne videoen

 

Kompetanseløftet, oppstartssamling 21.9.21, bolk 2 from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Du finner opptak fra hele samlingen her.

Erfaringskonferanse Kompetanseløftet

Kompetanseløftet skal bidra til å bygge kompetanse i barnehager og skoler slik at alle barn og unge inkluderes og får mulighet til mestring, læring og trivsel – uavhengig av sine forutsetninger. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en oppfølging av Meld St 6 (2019 – 2020) Tett på. Hovedsatsingen i kompetanseløftet er tilskudd til lokal kompetanseutvikling i partnerskap mellom barnehage- og skoleeiere og UH.

Høsten gjennomføres bredt anlagte regionale erfaringskonferanser der målet er å legge til rette for erfaringsdeling, nettverksbygging, faglig påfyll og videre utvikling av arbeidet i partnerskapene. Et hovedtema i konferansene vil være hvordan bygge et godt lag rundt barna og elevene. Konferansene vil rette seg mot den brede målgruppen i laget rundt, representert ved ledere og ansatte i kommune/fylkeskommune, barnehage, skole, SFO, PPT og andre relevante tjenester i kommunen, statsforvaltere og UH-sektoren. Målgruppen omfatter både offentlige og private eiere og institusjoner.

Konferansene er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, statsforvalterne i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, KS, Statped og UH, og det legges til rette for at flere representanter for partnerskapene lokalt kan delta sammen for å få felles faglig påfyll og inspirasjon.

Konferansen er i Bodø 15. og 16. november på Quality Ramsalt. Les mer og meld deg på her.