Barnehage

Gjennom regional ordning gir staten støtte til lokal kompetanseutvikling i barnehager

 

Foto: Wundervisuals / Getty Images.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOM) er et av virkemidlene som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Ordningen skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere (offentlige og private), universiteter og høgskoler, fylkesmenn og andre aktører.Den regionale ordningen skal samtidig sørge for kompetanseutvikling basert på kartlagte regionale behov.

I Nordland bygger vi videre på tradisjoner, erfaringer og allerede etablerte strukturer for samarbeid. Flere aktører har derfor en sentral rolle i arbeidet for å heve kompetanse og kvalitet i barnehagene. Nord universitet, de regionale kompetansekontorene (RKK), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, KS, PBL og Statsforvalteren i Nordland skal sammen bidra til å realisere den til enhver tid gjeldende strategiske og langsiktige planen. 

Høy kvalitet

Målsettingen er å sikre høy kvalitet i alle barnehagene i Nordland. Barnehagebaserte tiltak skal bidra til at personalet har kompetanse til å gi det tilbud og den kvalitet som forventes i rammeplan for barnehage. Målgrupper for kompetansetiltak i regionene og den enkelte barnehage er alle ansatte som arbeider direkte med barna i barnehagene i Nordland.