Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) er et retningsgivende dokument som består av syv kompetanseområder. 

Fjernundervisning i samisk. Lærer i forgrunnen, elev på skjerm i bakgrunn
Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Hensikten med rammeverket er å gi en felles referanseramme og begrepsapparat for alle som jobber med kompetanseutvikling for lærere.

Se de syv kompetanseområdene:

  • Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet: Dette området handler om å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Det inkluderer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.
  • Digitale ferdigheter i fag og yrkesopplæring: Dette området fokuserer på hvordan digitale verktøy og ressurser kan integreres i fag- og yrkesopplæringen. Lærere bør kunne veilede elevene i bruk av digitale verktøy og styrke deres digitale kompetanse innenfor fagområdet.
  • Digitale ferdigheter i pedagogisk ledelse og organisasjonsutvikling: Her handler det om å bruke digitale verktøy for å støtte pedagogisk ledelse og utvikling av skolen. Dette omfatter blant annet kompetanse innenfor digitalt lederskap, organisasjonsutvikling og endringsarbeid.
  • Digitale ferdigheter i vurdering og tilpasset opplæring: Dette området dreier seg om å bruke digitale verktøy for å vurdere elevenes læring og tilpasse opplæringen deres. Lærere bør kunne bruke digitale verktøy for formativ vurdering, tilrettelegging og tilpasning av undervisningen.
  • Digitale ferdigheter i elevmedvirkning og demokratisk deltakelse: Her handler det om å fremme elevenes digitale kompetanse slik at de kan delta aktivt i demokratiet og samfunnet. Dette inkluderer å lære elevene om kildekritikk, personvern, etikk og digitale rettigheter.
  • Digitale ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon: Dette området fokuserer på hvordan digitale verktøy kan støtte samarbeid og kommunikasjon mellom lærere, elever og foreldre. Det inkluderer også kompetanse innenfor digitale læringsplattformer og sosiale medier.
  • Digitale ferdigheter i forskning og faglig utviklingsarbeid: Her dreier det seg om å bruke digitale verktøy for å drive forskning og utvikle egen kompetanse. Lærere bør kunne finne, vurdere og anvende digitale ressurser i sitt faglige arbeid.

Dette rammeverket gir veiledning for å styrke lærernes digitale kompetanse og bidra til bedre undervisning og læring i digitale omgivelser.

Publisert 03.03.2024