Vedlegg 6. Vurdering av usikkerheit

Vurderinga av usikkerheita knytt til sannsynlegheitsvurderingar og konsekvensar gjerast ved å vurdere kunnskapsgrunnlaget for vurderingane, og resultata si sensitivitet for endringar i føresetnadene.

Når det gjelder usikkerheit knytt til kunnskapsgrunnlaget er følgjande indikatorar vurdert i analysen basert på ein tredelt skala:

  1. Tilgang på relevant data og erfaring. Kor godt er datamaterialet for vurderingane (tidlegare erfaringar)?
  2. Forståing av hendinga som analyserast (kor kjent og utforska er fenomenet?) Kor godt kjent er fenomenet som analyserast?
  3. Semje blant medlemmane i ekspertgruppa (som har deltatt i risikoanalysen). Kor stor grad av semje har det vore blant deltakarane i arbeidsgruppemøta?

Når det gjelder usikkerheit knytt til sensitivitet er ei vurdering av sensitiviteten til resultata gjort ved å sjå på kor kjenslevare dei sette vurderingane for sannsynlegheit og konsekvens er for endringar i føresetnader og vurderingar. Det er viktig å få fram kva slags faktorar resultata er sensitive i høve til, og kor stor betydning desse faktorane har for analyseresultata. Sensitivitet vurderast for både sannsynlegheit- og konsekvensvurderingane.

For å seie noko om sensitiviteten er det stilt følgjande spørsmål:

  1. Kva skal til for at sannsynlegheita for at hendinga skal skje blir vesentleg høgare eller lågare?
  2. Kva skal til for at den einskilde konsekvenstype blir vesentleg større eller mindre?

Svara kategoriserast på ein skala i frå liten til stor og seier noko om sensitiviteten vurderast som liten eller stor samla sett. Avgjerande føresetnader (små endringar gir store utslag) betyr at resultata er sensitive i høve til desse.

Det blir gjort ei vurdering av usikkerheita knytt til kvar einskild konsekvenstype. Er det konsekvenstypar som vurderast som irrelevante, tar ein dei ikkje med i usikkerheitsvurderinga. Samla vurdering av usikkerheit knytt til analyseresultata er snittverdien av usikkerheitsvurderingane knytt til både sannsynlegheit og konsekvensar. I presentasjonen i scenarioa visast den samla usikkerheitsvurderinga gjennom ulike fargar på figurar i ein skjematisk presentasjon av analyseresultata.

  Liten Moderat Stor

Kunnskapsgrunnlag   

Tilgang på relevante data og erfaring

1

2

3

Forståing av hendinga som analyserast (kor kjent og utforska er fenomenet?)

1

2

3

Semje blant medlemmane i ekspertgruppa (som har delteke i risikoanalysen)

1

2

3

  Stor Moderat Liten 

Sensitivitet

I kva grad påverkar endringane i føresetnadane anslaga for sannsynlegheit og konsekvens

1

2

3

Samla vurdering av usikkerheit – Sannsynlegheit

Snittverdi

1,0 – 1,49

1,5 – 2,49

2,5 – 3,0

 

  Liten Moderat Stor

Kunnskapsgrunnlag   

Tilgang på relevante data og erfaring

1

2

3

Forståing av hendinga som analyserast (kor kjent og utforska er fenomenet?)

1

2

3

Semje blant medlemmane i ekspertgruppa (som har delteke i risikoanalysen)

1

2

3

  Stor Moderat Liten 

Sensitivitet

I kva grad påverkar endringane i føresetnadane anslaga for sannsynlegheit og konsekvens

1

2

3

  Stor Moderat Liten

Samla vurdering av usikkerheit – Konsekvensar

Snittverdi

1,0 – 1,49

1,5 – 2,49

2,5 – 3,0