Vedlegg 4. Vurdering av sannsynlegheit

Val av sannsynlegheitsintervall for dei forskjellige sannsynlegheitskategoriane påverkar den visuelle framstillinga av fylkesROS-analysen. Det er valt forskjellige tidsintervall av forskjellige aktørar. Til dømes er det skilnad på valde tidsintervall mellom kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Blant fylkesROSane i andre embete er det òg store skilnadar. Fylkesmannen i Rogaland har valt å ta utgangspunkt i same tidsintervall som «Veileder til fylkesROS» (DSB, 2016) og «Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen» (DSB, 2014).

Sannsynlegheits-
kategoriar
Tidsintervall Sannsynligheit per år Score

Svært låg

Sjeldnare enn 1 gong i laupet av 1000 år

< 0,1%

A

Låg

1 gong i laupet av 100 til 1000 år

0,1 – 1%

B

Middels

1 gong i laupet av 50 til 100 år

1 – 2%

C

Høg

1 gong i laupet av 10 til 50 år

2 – 10%

D

Svært høg

Oftare enn 1 gong i laupet av 10 år

< 10%

E