Vedlegg 3. Høyring av FylkesROS 2023 – 2026

Under revisjonsarbeidet hadde vi ein oppdatering/kvalitetssjekk med IVAR IKS, KDS, DSA, Mattilsynet (region nord og sør), meteorologisk institutt, NVE og interne avdelingar hos SF.

Deretter blei eit utkast til FylkesROS 2023 - 2026 blei sendt på høyring til Fylkesberedskapsrådet, interne avdelingar og eksterne nasjonale aktørar, samt utvalde kommunar i fylket. Høyringsfristen var tre veker. Statsforvaltaren fekk inn fleire høyringsinnspel som er vurdert og innarbeidd i endeleg versjon så langt som praktisk mogleg og hensiktsmessig.

 

Nr. Aktør

1

Stavanger kommune

2

Rogaland brann og redning

3

NKOM

4

Oljedirektoratet

5

Rogaland Fylkeskommune

6

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet

7

Mattilsynet

8

Helse Stavanger HF

9

Statnett

10 

Fagne

11

Lnett/KDS

12

NVE

13

Statens vegvesn

14

Meteorologisk institutt

15

IVAR IKS

16

Fiskeridirektoratet

17 

Lyse Energi

18 

Sørlandsbanen VEST 

19

Eigersund kommune 

20 

Sandnes kommune 

21 

Rogaland Røde Kors

22 

NVE