Vedlegg 2. Høyring

Eit utkast til FylkesROS 2018 – 2021 blei sendt ut på høyring til Fylkesberedskapsrådet, den interne og eksterne arbeidsgruppa, samt utvalde kommunar i fylket. Høyringsfristen var to veker. Fylkesmannen fekk inn 22 høyringsinnspel som er vurdert og innarbeidd i endeleg versjon så langt som praktisk mogleg og hensiktsmessig. Det kom inn høyringsinnspel i frå følgjande:

Nr. Aktør

1

Haugesund kommune

2

IVAR IKS

3

Oljedirektoratet

4

HV-08

5

Rogaland Fylkeskommune

6

Karmøy kommune

7

Fylkesmannen i Rogaland ved Landbruksavdelinga 

8

Sjukehusapoteka Vest 

9

Statens vegvesen

10 

Helse Fonna – Haugesund sjukehus

11

Rogaland brann og redning IKS

12

Sør-Vest politidistrikt 

13

Mattilsynet

14

Kystverket

15

Sauda kommune

16

Fiskeridirektoratet

17 

Lyse Energi

18 

Sørlandsbanen VEST 

19

Eigersund kommune 

20 

Sandnes kommune 

21 

Rogaland Røde Kors

22 

NVE