Om Rogaland

Rogaland fylke ligg på Vestlandet sørvest i Noreg og er med sine vel 470 000 innbyggjarar det fjerde største fylke i landet målt etter folketal. Rogaland grenser til Hordaland i nord, og Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder i øst. Rogaland består av 26 kommunar fordelt på fire distrikt; åtte på Jæren, åtte i Ryfylke seks på Haugalandet og fire i Dalane. Stavanger er administrasjonssenter i fylket.

Variasjonen blant kommunane i Rogaland gjer at det er stor skilnad i risikobilde dei står ovanfor. Det er stor skilnad i storleik (både areal og folketal), infrastruktur, landskap og klima. Fylket har mykje av fjord og fjell, kyst, skog og område med intensivt landbruk. Rogaland ligg utsett til for vêr og vind, og får mykje nedbør. I kombinasjon med terrenget kan dette føre til skred og flaum. Vi ser dessverre oftare slike uønskte naturhendingar, og slik som prognosane er framover må vi rekne med å sjå meir av det. Vi har òg mange kultur- og naturverdiar i Rogaland, til dømes Utstein kloster, Avaldsnes, helleristingsfelt, trehusbusetnad, Preikestolen, Jærstrendene, kystlyngheier, lakseelvar og torvmyrer med tilhøyrande dyre- og fugleliv.

Fylket var tidlegare omtala som vekstfylket, men i 2016 var folkeveksten i underkant av 0,4%. Dette skuldast låg oljepris som førte til mellom anna lågare bustadprisar og auke i talet på arbeidslause. Rogaland har blitt fylket med høgast arbeidsløyse i landet. Dette er ein ny situasjon for fylket, fordi for få år sidan var Rogaland blant fylka med lågast arbeidsløyse. Kommuneøkonomien ber sjølvsagt preg av den økonomiske situasjonen. Likevel hadde ingen kommunar i Rogaland eit negativt driftsresultat i 2016. I det store og heile har vi ein sunn kommuneøkonomi i Rogaland. Rogalendingane er yngre enn landssnittet, med høgaste prosentdel i barnehagealder. 

Mange arbeidsplassar er knytt til industri, særleg oljerelaterte verksemder. Den store aktiviteten når det gjelder petroleumsprodukt skapar utfordringar når det gjelder risiko, mellom anna knytt til transport. Rogaland er eit stort landbruksfylke, og husdyrtettleiken på Jæren er svært høg. Her er òg tett busetnad, og utstrekt kontakt med fagmiljø og arbeidskraft frå utlandet. Produksjonen her er derfor særleg sårbar for husdyrsjukdommar. Rogaland produserer mykje grønsaker, og fiske og akvakultur er viktige og sårbare næringar. Egersund er blant landets største fiskerihamner.

Kyststamvegen E39 går gjennom fylket. Ryfast (2019) og Rogfast (2026) blir blant verdas lengste og djupaste undersjøiske tunnelar. Mange stader er snøggbåt og ferjer viktige for tilkomsten. Sørlandsbanen går gjennom Dalane og Jæren til Stavanger. Det går mykje skipstrafikk langs kysten, og inn i fjordane, òg vi tar imot over 200 cruiseskip i året. Det er ein del frakt av farleg stoff både langs vegane og til sjøs.

I mange tilfelle er det andre risikoar i nordfylket enn i sør. Det er ikkje same tettleiken i landbruksnæringa og derfor ikkje like stor sannsynlegheit for spreiing av husdyrsjukdommar. Vi har òg andre utfordringar i samband med landanlegg for gass i nord, jf. lokaliseringa av Kårstø; gassrøyrleidningar og transport knytt til dette. Det er fleire store industriverksemder i nord som Hydro aluminium på Karmøy, Aibel i Haugesund og Eramet i Sauda.