FAQ

Hubro er sterkt truet.
Hubro er sterkt truet. Foto: Karl-Otto Jacobsen.

Her kan du kanskje finne svaret på mye av det du lurer på om hubro eller handlingsplanen:

Hubro er verdens største ugle og er en av 10 uglearter som lever i Norge. I Norge finnes arten gjerne langs kysten (så langt nord som Nordland) og i høyereliggende områder.  

Flere truede og sårbare arter har fått sin egen nasjonale handlingsplan og hubroen er én av disse. Den nasjonale handlingsplanen omfatter særskilte forvaltningstiltak som skal bidra til å bevare hubroen som art i Norge. 

Hubroen fikk egen handlingsplan i 2009. I løpet av 2021 skal ny revidert handlingsplan være klar til høring. 

Det er Statsforvalteren i Nordland som har ansvaret for oppfølging og koordinering av handlingsplanen for hubro. I tillegg er det etablert en egen referansegruppe bestående av Statsforvalteren, Miljødirektoratet, NOF, NVE, Statens naturoppsyn og Norges Skogeierforbund.

Hubroen er kategorisert som en sterkt truet (EN) art på den norske rødlista. Dette er på grunn av en sterk bestandsnedgang de siste tiårene. Historisk har mye av nedgangen skyldtes sterk etterstrebelse (jakt) frem til 1950-tallet. I dag regnes faktorer som blant annet redusert byttedyrtilgang, arealinngrep, elektrokusjon fra høyspentledninger, miljøgifter og forstyrrelser i hekketiden som viktige årsaker til bestandsnedgangen.

Du kan blant annet melde inn om du ser eller hører hubro. Mer informasjon finner du ved å klikke på denne lenken.

Kraftselskaper kan søke om tilskudd for å gjøre sikringstiltak for hubro på kraftlinjenettet. Det skjer gjennom tilskuddsmiddelordningen for truet art hos Miljødirektoratet. Du kan lese mer og finne lenke til søknaden ved å følge denne koblingen.

Kartlegging og overvåking kalles i blant også for ekstensiv og intensiv overvåking.  

Kartlegging (ekstensiv overvåking) av hubro har som formål å kartlegge forekomsten av arten i hele Norge. Du kan lese mer om hvordan dette foregår HER.

Overvåking (intensiv overvåking) av hubro har som formål å følge med på bestandsutviklingen hos arten. Dette gjøres ved å gi ekstra tett oppfølging av noen utvalgte, representative hubroforekomster spredd rundt i landet. Hvert år samles det inn data på hekkesuksess, overlevelse av voksne individ og okkupasjonsrate (om territoriene er i bruk). På denne måten får vi en indikasjon på hvordan det går med den norske hubrobestanden. Fra 2020 er det Miljødirektoratet med Statens naturoppsyn som har ansvaret for overvåkingen. Les mer om overvåking HER.

Publisert 15.03.2021