Tilskudd til linjenettet

Årlig tilskuddsordning for sikring av farlige stolper

Hubro benytter sittepinne under jakt Foto: Jan Ove Gjershaug

Tilskuddsordningen

Hubro er en av våre trua arter og siden 2012 har det vært mulig å søke tilskudd for tiltak på linjenettet gjennom tilskuddsordningen for truete arter. Søknadsfristen årlig er 15. januar og søknadene sendes gjennom elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet.

"Det kan bli gitt tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd."

I tillegg kan fylkesmenn og andre aktører søke om midler til å få kartlagt farlige stolper slik som piggisolatorer og forgreningsmaster på 22 kV-nettet. Det er ønskelig at aktive territorier og områder i tilknytning til hekkehyller prioriteres høyt.

Utvelgelse av stolper

For at det fylkesvise arbeidet med tiltak på linjenettet skal fungere godt er det viktig med godt samarbeid med nettselskap, fylkesmenn og ornitologer. Arbeidet må starte med ei prioritering av hvilke stolper som skal sikres. Dette må gjøres ut fra ei skjønnsmessig vurdering av nærhet til hekkehylle eller aktivt jaktområde. Stolper som kan fungere som gode utkikksposter vil ha størst sannsynlighet for å bli benyttet av hubro. Som et utgangspunkt skal et område på 2 km i tilknytning til hekkehyller i aktive territorier prioriteres høyest, men noen ganger vil det være viktig å ta større områder allerede i første runde. 

Utstyr for sikring av stolper

Hvilket utstyr som skal benyttes er avhengig av ulike typer stolper og om de ligger i et område med høyt saltinnhold i lufta. I disse områdene er det ikke anbefalt å isolere isolatorer eller føringer på grunn av korrosjon. Her er det ofte sittepinner som vil være løsningen. Det er utarbeidet ei brosjyre fra NVE som kan være til god hjelp med valg av løsninger.

Oppsummering

Agderprosjektet som har arbeidet med sikring av kraftlinjer årlig siden 2012 holder på å oppsummere erfaringer med kartlegging og sikring av farlige stolper. Oppsummeringen vil også inneholde erfaringer fra prosjekter i andre deler av landet.