Bakgrunn

Tiltak på linjenettet er et av våre viktigste tiltak for hubro.

Forgreiningsmaster er en av de spesielt farlige mastekonstruksjonene Foto: Mia Husdal

Elektrokusjon er en viktig grunn til at hubro er sterkt truet på den norske rødlista. Fra 2012 har det vært ei årlig ei satsning der det har vært brukt 30 millioner for å redusere belastninga for hubroen. Midlene som har vært gitt i perioden 2012-2017 har sikret hele eller deler av kjerneområdet knyttet til 112 hekkelokaliteter for hubro.

I perioden fram til 2016 har over 1400 piggisolatorer, 60 transformatorer og 55 andre farlige master blitt sikret i 14 fylker. I tillegg 22 km av de farlige linjestrekkene blitt kablet eller isolert. Nettselskapene har gått inn med en samlet egenandel på 12,76 millioner i perioden.

For å effektivisere arbeidet er farlige master nærere enn to km fra hekkelokaliteter kartlagt i samme periode og det er i dag kunnskap om områder med behov for tiltak ved godt over 200 hekkelokaliteter.

Dette arbeidet forsetter også i 2018 men fokus på farlige stolpekonstruksjoner i kjente hubroterritorier. For at midlene skal benyttes rett er det svært viktig med et nært samarbeid med alle berørte fylkesmenn og nettselskap som har hubro hekkende innenfor sitt konsesjonsområde.

Søknadene går gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter og blir behandlet av Fylkesmannen i Nordland.