Overvåking

Den nasjonale overvåkingen ble fra 2020 overtatt av Statens naturoppsyn.

Hubro
Hubro Foto: Stig Olsen.

Seks utvalgte overvåkingsområder

Fra 2020 har Miljødirektoratet med Statens naturoppsyn ansvar for overvåking av hubro. Den intensive overvåkingen gjennomføres i seks utvalgte områder. I hvert av intensivområdene er det 15 territorier som følges opp med tre eller flere besøkhvert år. Dette for å verifisere tilstedeværelse av hubro og eventuell ungeproduksjon. Det er SNO som skal kvalitetssjekke og godkjenne data i Rovbase fra intensiv områdene og data samlet inn i egen regi. Norsk ornitologiskforening (NOF) skal årlig sammenstille data fra intensiv områdene og utarbeide en rapport.

Målet med overvåkingen

Målet med overvåkingen er å innhente informasjon om okkupasjonsrate, ungeproduksjon og voksenoverlevelse i norske hubroterritorier, for videre å kunne vurdere bestandsutviklingen for hubro i Norge. Hubrobestanden sin tilbakegangen skyldtes først og fremst menneskelig påvirkning og forfølgelse. Som følge av bestandsreduksjonen har det oppstått behov for økt kunnskap og iverksettelse av beskyttende tiltak. Stedfestet informasjon om hubrolokaliteter er trukket fram som en forutsetning for å kunne ta hensyn til arten i arealplanleggingen.

Instruks for overvåkingen

Miljødirektoratet har nå laget en instruks for overvåking av hubro. Instruksen gjelder hovedsakelig hvilke kriterier som gjelder for intensiv overvåkningen, men den tar også for seg hvordan ekstensiv overvåkningen bør utføres. Instruks og veiledning for overvåking av hubro finnes under "Skjema" på startsiden i Rovbase 3.0