Kartlegging

Hubro kartlegges i store deler av landet.

Hubro på dagpost.
Hubro på dagpost. Foto: Stig Olsen.

Tidligere kartlegginger

Tidligere har det ikke vært gjennomført landsdekkende kartlegginger av hubro i Norge og bestandsestimatene har variert de siste tredve årene. I 2008 startet NOF  kartleggingsprosjekt der medlemmer i hele landet sjekket ut kjente hekkelokaliteter for hubro. I etterkant av kartleggingsprosjektet ble den norske bestanden av hubro anslått til 451-686 par (Øien m.fl. 2014). Det viste en betydelig nedgang i de fleste fylkene.

Dagens kartlegging

I etterkant har videre kartlegging i hovedsak vært organisert av de ulike fylkesmennene. Det har vært behov for å følge opp både gamle lokaliteter, potensielle lokaliteter og kjente lokaliteter med dårlig nøyaktighet. Siden hubro er en tidkrevende art å kartlegge er dette arbeid som må videreføres årlig. Oppsummeringer for de enkelte årene og fylkene ligger samlet i årsrapportene. Lydopptakere benyttes i større og større grad, noe som gir mulighet til å følge opp flere lokaliteter årlig. 

Metodikk for kartlegging og lagring av data

Fra 2020 har hubro fått egen modul i Rovbase 3.0. Det vil at alle resultater fra kartlegginger og overvåking lagres her. Både kartleggere og fylkesmenn har tilgang til basen. Hubrodata fra Rovbase vil også bli tilgjengelig i Sensitive artsdata, som et av flere datasett.

Miljødirektoratet har nå laget en instruks for overvåking av hubro. Instruksen gjelder hovedsakelig hvilke kriterier som gjelder for intensiv overvåkningen, men den tar også for seg hvordan den ekstensive overvåkningen (kartleggingen) bør utføres. Instruks og veiledning for overvåking av hubro finnes på startsiden i Rovbase 3.0 og her.