Store territorier

Bruk av satelittelemtri har gitt oss ny kunnskap om hubroens arealbruk

På Høg-Jæren i Rogaland har det vært satt GPS - sender på 13 voksne hubroer og 7 ungefugler. Hjemmeområdene varierte mye mellom individene, og var dobbelt så store høst/vinter som vår/sommer. I hekketiden var  hjemmeområdet  31 km2 og utenom hekketiden var hjemmeområdet  66 km2. Før de ble selvstendige og forlot foreldrenes hjemmeområde holdt ungene seg
innenfor et område på bare 0,7 km2.

Året rundt foretrakk hubroene å oppholde seg på fjell i dagen ogunngikk dyrket mark og bebyggelse/samferdsel. De foretrakk å være mer enn 500 m frabebyggelse/samferdsel i hekketiden og mer enn 340 m fra dette habitatet utenom hekketiden. Utenom hekketiden foretrakk hubroene i tillegg åpen fastmark og unngikk myr, og viste en tendens til det samme i hekketiden. Utenom hekketiden foretrakk de også skog.

Hubroene foretrakk å oppholde seg mindre enn 160 m fra vann i hekketiden og mindre enn 170 m fra vann utenom hekketiden. I hekketiden foretrakk hubroene lavereliggende deler av terrenget i de fleste habitater, særlig på åpen fastmark og i skog. Utenom hekketiden foretrakk de derimot høyereliggende deler av terrenget i de fleste habitater, særlig på myr og innmark, og i skog.