En allsidig jeger

Hubroen er tilpasningsdyktig og finnes i mange ulike biotoper fra ørken til skog og arktisk tundra.

Hubro sitter på stolpetravers under posteringsjakt. Det er stor fare for at den kan komme i kontakt med to av piggisolatorene under landing eller letting. Foto: Frode Johansen

Føde 

Hubro er en allsidig jeger som lever av alt fra  smågnagere til storfugl. I tillegg kan den ta krabber, fisk og frosk. Føden varierer mye fra  område til område, avhengig av den lokale fødetilgangen. På øyer langs kystenmed mye vånd, er dette det helt dominerende byttedyret. I  områder med sjøfuglkolonier inngår sjøfugl i dietten.

Jakt

Det finnes få beskrivelser av jaktende hubro, båden fordi den er nattaktiv og fordi den beveger seg over store områder. Det er i hovedsak to ulike jaktmetoder som benyttes:

1) Posteringsjakt, hvor hubroer sitter på en opphøyet jaktpost, oftest
helt urørlig mens den snur på hodet av og til for å lokalisere et mulig bytte. Ved posteringsjakt forflytter hubroen seg som regel hvert femte minutt til en ny jaktpost 50-100 m unna, slik kan den gjennomsøke terrenget.

Dette er grunnen til den høye dødeligheten i forbindelse med strømoverslag, hvor stolpene benyttes under posteringsjakt.

2) Flygende over landskapet. Under slik jakt kan den oppdage og slå ned på sovende byttedyr både i trærne og på bakken. Hubroens lydløse flukt gjør at den effektivt kan overraske byttet. Den er en meget dyktig flyger og kan søke over store områder.