Den norsk-finske grensevassdragskommisjon

I november 1980 undertegnet den finske og den norske regjeringen "Overenskomst mellom Norge og Finland om norsk-finsk grensevassdragskommisjon". De viktigste vassdragene som Norge og Finland deler er Tana-, Neiden- og Pasvikvassdraget.

Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen ble opprettet i 1980 for å samordne interesser og tiltak i de grensekryssende vassdragene. Avtalen gjelder for både lokale, regionale og sentrale myndigheter. De viktigste vassdragene som Norge og Finland deler er Tana-, Neiden- og Pasvikvassdraget. Pasvikvassdraget deles også med Russland.

Grensevassdragskommisjonen er et rådgivende organ som gir anbefalinger om grensevassdragene til sine respektive lands regjeringer, om blant annet miljøtilstanden, vannkvalitet og -overvåking, fiskeforhold, bygging i nedbørsfeltet og andre saker som har innvirkning på grensevassdragene. Medlemmene av kommisjonen møtes minst en gang hvert år og utveksler informasjon, samt diskuterer spørsmål knyttet til vassdragene. Miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark leder den norske delegasjonen og er norsk sekretariat for kommisjonen. På finsk side er det Lappland ELY-senter som leder finsk side av kommisjonen og er finsk sekretariat.

Grensevassdragskommisjonen kan ved behov sette i verk samarbeidsprosjekter. Blant prosjektene som er gjennomført er flerbruksplaner for grenseelvene Tana, Pasvik og Neiden, og felles overvåkningsprogrammer som for eksempel Pasvikprogrammet.