Referansegruppa for handlingsplan hubro har hatt møte i september!

Representanter fra Statsforvalteren, Statens naturoppsyn, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, Birdlife Norge, NINA og NVE har hatt møte for å diskutere utfordringer knyttet til forvaltning av hubro i fremtiden.

Foto: Georg Bangjord

Viktige temaer som har blitt tatt opp er blant annet utfordringer knyttet til miljøgifter hos hubro, da det har blitt funnet forhøyede konsentrasjoner av rottegift hos hubro. Videre kartlegging og overvåking av hubro ved hjelp av lydopptak og DNA-analyser har også vært et tema. Et sentralt punkt er utfordringer knyttet til kollisjoner og kontakt med strømførende master som fører til at hubroen dør.

Fullstendig møtereferat og rapporter fra møtet finner du i margen til høyre.

Publisert 21.11.2022