Dette er handlingsplanen

Norge har forpliktet seg til å redusere tapet av biologisk mangfold og som en del av tiltakene ble arbeidet med handlingsplaner for enkelte trua arter startet opp.

Foto: Frode Johansen

I dag er det utarbeidet handlingsplaner for flere trua arter både i regi av Miljødirektoratet og ulike fylkesmenn. For de fleste handlingsplaner er ansvaret for gjennomføring av planene delegert videre til ulike fylkesmenn. De ulike fylkesmennene har dermed koordineringsansvar for oppfølging av arten i alle berørte fylker.

Det naturfaglige grunnlaget for handlingsplan for hubro ble skrevet av Jan Ove Gjershaug, Norsk Institutt for Naturforskning, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Handlingsplanen ble ferdigstilt og utgitt som rapport i 2009 og (daværende) Fylkesmannen i Nordland fikk det nasjonale oppfølingsansvaret for planen. I 2015 ble det utarbeidet utkast til faggrunnlag som skulle erstatte handlingplanen. Dette utkastet er ikke vedtatt enda og vil bli erstattet av revidert handlingsplan i 2020.

Det er Statsforvalteren i Nordland som har ansvaret for oppfølging av handlingsplanen for hubro og som administrerer nettsidene. Du finner handlingsplanen under dokumenter i margen til høyre.